Environmental and climate aspects of power generation by thermal / hydro / wind and other Power Plants

Sesija: Ekološki i klimatski aspekti rada svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama

Ekološki i klimatski aspekti eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje električne energije u elektranama; metode, tehničko-tehnološka rešenja i oprema za smanjenje emisije SOx, NOx, čestica i CO2 i zagađenja/degradacije vazduha, vodenih tokova i zemljišta pri radu elektrana; iskustva u zaštiti okoline pri radu elektrana.

Radovi odabrani za sesiju Konferencije pod nazivom: Ekološki i klimatski aspekti rada svih postrojenja u tehnološkom sistemu proizvodnje električne energije u termo/hidro/vetro i drugim elektranama

nazad na Sesije